Privacyverklaring


Algemeen


Deze privacy verklaring is van toepassing op de door ons verzamelde en gebruikte persoonsgegevens van zowel klanten, leveranciers als partijen waar wij direct of indirect mee te maken hebben.

Het verzamelen en registreren van de aan ons verstrekte persoonsgegevens is noodzakelijk om onze activiteiten uit te voeren en op de juiste manier uit te werken welke uiteindelijke tot een eventuele overeenkomst met u kunnen leiden. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor leveranciers en derde partijen.


Bij (potentiële) klanten gebruiken wij uw gegevens om een offerte juist te kunnen adresseren en toe te kunnen sturen. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om te bepalen op welke manier een bepaald product of dienst aan u geleverd dient te worden ofwel uitgevoerd dient te worden. Het uiteindelijke doel is om effectief en efficiënt met u te kunnen communiceren en tot een juiste uitvoering van een eventuele overeenkomst te kunnen komen.


Voor de communicatie met (potentiële) leveranciers of andere opdrachtnemers zijn de persoonsgegevens noodzakelijk om tot de juiste uitvoering van de overeenkomst te komen. Vanuit de inkoopkant is dit nodig om met u op de juiste manier en via de juiste communicatiemedia te kunnen communiceren over onder andere specificaties die wij verwachten of wensen welke wij hebben zodat het product of dienst aan onze verwachtingen voldoet voordat u ons een offerte kunnen toesturen of wij een bestelling bij u kunnen plaatsen, uw facturen kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.


U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kan dit echter van invloed zijn op de juistheid en efficiency van het communicatieproces en de uitkomst daarvan.Delen van gegevens met derden


Aangezien MCB Techniek een handelsfirma is kan het ten behoeve van het juist uitvoeren van de eventuele overeenkomst met u van belang zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met onze toeleveranciers, zijnde de partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren ofwel in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of transport verzorgen.

Indien wij voor het versturen van een nieuwsbrief gebruik maken van de diensten van een marketingbureau, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. In de nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven middels een zgn. ‘unsubscribe’ optie. Uitschrijven van een nieuwsbrief is altijd mogelijk door het zenden van een bericht aan info@mcbtechniek.nl


Bewaarperiode persoonsgegevens


Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk drie jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk drie jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens, bij geen verdere tussentijdse contacten, bewaren voor de duur van 10 jaar nadat het laatste product is geleverd.

Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.


Uw rechten


U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens ofwel om wijzigen van de persoonsgegevens indien onze gegevens onjuistheden bevat. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: info@mcbtechniek.nl


Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen met het eerdergenoemde email adres.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn